Assesering

By Laerskool Gimnasium word streng volgens beleid en voorskrifte van die WKOD onderrig en gekurrikuleer. Ons kurrikulum onderskryf die volgende:

 • Elke kind kan leer en sukses ervaar.
 • Sekere kinders benodig meer/minder tyd om te kan leer.

By Laerskool Gimnasium is alle klasse vanaf Gr. 4 - Gr. 7 toegerus met interaktiewe witborde. Dit bring die buite-wêreld na die klaskamer en maak die leerproses vir die kinders interressant en toepaslik.

Grondslagfase

Ons bied die vakke aan soos deur die WKOD voorgeskryf m.a.w Afrikaans Huistaal, English First Additional Language, Wiskunde en Lewensvaardighede.

Deurlopende informele assessering word daagliks gedoen volgens ‘n verskeidenheid assesseringstrategieë. Formele assesseringstake (soos vasgestel deur die Departement) word ook elke kwartaal in al die vakke gedoen. Leerders word dan tydens die aanbieding van 4 vakke geassesseer. ‘n Kode (volgens ‘n 1- tot 7-punt skaal) word op ‘n deurlopende wyse aan leerders se werk en optrede toegeken. Formele assessering word gebruik om die finale punt vir die vak te bepaal.

Verslae aan die einde van ‘n kwartaal word voorafgegaan deur ‘n onderhoud met die ouers van die leerder. Ouers en leerders word voortdurend op hoogte gehou na afloop van elke vak deur middel van kort verslaggewing. Leerders wat intervensie benodig, word ondersteun.

‘n Hoë premie word op akademiese werk geplaas. Daar word na elke leerder se spesifieke behoeftes omgesien deur middel van differensiasie. Individuele hulp word sover moontlik verleen. Daar vind ook differensiasie plaas d.m.v. groeponderrig in Huistaal en Wiskunde. So word verseker dat leerders wat daartoe in staat is om verrykingswerk te doen kan aanbeweeg na die volgende konsep, asook dat dié wat meer vaslegging benodig die nodige tyd daarvoor kry.

Vir meer inligting laai die fasebeleid af.

Intermediêre en Senior fase

Gr. 4- tot 6-leerders ontvang volgens die Kurrikulum Assesseringsbeleid Verklaring (KABV) onderrig in 6 vakke, nl.
 1. Afrikaans Huistaal/English Home Language
 2. English First Additional Language
 3. Wiskunde
 4. Natuurwetenskappe en Tegnologie
 5. Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis en Aardrykskunde)
 6. Lewensvaardigheid (Liggaamlike opvoeding; Persoonlike en Sosiale Welsyn en Skeppende Kunste)
Gr. 7-leerders ontvang volgens die Kurrikulum Assesseringsbeleid Verklaring (KABV) onderrig in 9 vakke, nl.
 1. Afrikaans Huistaal/English Home Language
 2. English First Additional Language
 3. Wiskunde
 4. Natuurwetenskappe
 5. Tegnologie
 6. EBW (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)
 7. Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis en Aardrykskunde)
 8. Lewensvaardigheid (Liggaamlike opvoeding; Persoonlike en Sosiale Welsyn)
 9. Kuns en Kultuur

Handboeke word gebruik. Daar is voldoende soepelheid en ruimte vir leerderinisiatief en verryking.

Die leerders volg elke kwartaal ‘n toetsrooster. Eksamenroosters wat die werkafbakening bevat, word vroegtydig aan Gr. 4– tot 7–leerders beskikbaar gestel.

Deurlopende assessering verseker dat opvoeding en onderrig van ‘n hoë kwaliteit is en dat leerder, opvoeder en ouer op ‘n deurlopende basis op hoogte gehou word van ‘n leerder se vordering. Verslae word aan die einde van elke kwartaal uitgereik. Na ontvangs van die kwartaallikse verslag het die ouers geleentheid om ‘n onderhoud met die opvoeder te reël ten einde die verslag te bespreek.

Skoolgebaseerde assessering:

FASE SKOOLGEBASEERDE KOMPONENT EINDEKSAMEN (Desember)
Intermediêre Fase 75% 25%
Senior Fase 40% 60%
        
Assessering en verslaggewing geskied volgens ‘n 7-kode skaal.

Leerders ontvang gedurende die jaar prestasie sertifikate vir gesindhede, vaardighede, sport, kultuur en akademie. Spesiale toekennings word tydens die afsluitingsfunksie oorhandig. Balans tussen bogenoemde komponente word gehandhaaf.

‘n Hoë premie word op akademiese werk geplaas. Daar word deur middel van differensiasie na elke leerder se spesifieke behoeftes omgesien. Individuele hulp word sover moontlik verleen. ‘n Multidissiplinêre benadering word gevolg, deurdat professionele didaktiese hulp en terapeute ingespan word as ondersteuning vir akademiese probleme. Ander probleme wat leerders mag hê, word verwys na die SGOS. (Skoolgebaseerde Ondersteuningspan).

Vir meer inligting laai die fasebeleid af.