Gedragskode

Gedurende klastyd is elke leerder geregtig om onderrig te ontvang of opdragte uit te voer. Geen leerder sal dus toegelaat word om inbreuk te maak op ‘n ander leerder se leeraktiwiteite nie. Positiewe samewerking word te alle tye van alle leerders verwag.

 • Ongemagtigde rondlopery in die klas is verbode.
 • Onnodige gesels is ontoelaatbaar.
 • Indien ‘n leerder vrae wil vra of aan ‘n klasgesprek wil deelneem, word die hand opgesteek.
 • Selfone mag nie tydens skoolure gebruik word nie. Selfone word op eie risiko na die skool gebring.
 • Leerders staan op en groet as volwassenes die klas binnekom (ook op die speelgrond).
 • Gedurende warm somersmaande, mág leerders water met toestemming tydens klastyd inneem.
 • Indien ‘n leerder afwesig was, moet ‘n briefie óf doktersertifikaat ingehandig word (sodra terug by skool).
 • Geen leerder mag gedurende skoolure self ’n ouer rakende siekte kontak nie.
 • Geen leerder spreek 'n opvoeder in die klas met disrespek aan nie.
 • Geen leerder skree op 'n opvoeder of hul maats nie.
 • Kougom is nie toelaatbaar op skool- of sportterrein nie.
 • "Briefieskrywery" gedurende klastyd is verbode.
 • Neerhalende op- of aanmerkings van leerders teenoor ander leerders of opvoeders in die klaskamer is verbode.

Met klaswisseling geld die volgende:

 • Loop vinnig en flink in rye.
 • Geselsery moet tot 'n minimum beperk word.
 • Niemand glip met klasruiling by 'n kleedkamer in nie. (Slegs opvoeders mag toestemming gee tot kleedkamergebruik gedurende klastyd).
 • Verdaag ordelik uit klasse (dogters eerste).
 • Verdaag na praktiese vakke as 'n klasgroep en nie in groepies of een-een nie. (Die opvoeder van die vorige periode is verantwoordelik hiervoor.)
 • Leerders moet toestemming en/of om verskoning vra indien 'n klas nie bygewoon kan word nie. Geen afwesigheid sonder verlof tydens 'n periode word toegelaat nie. Opvoeders móét weet waar leerders is, bv. musiek, rekenaaronderrig, ens.
 • Opvoeders moet buite hulle klaskamerdeure staan wanneer leerders verdaag.
 • Konsekwente optrede is noodsaaklik.