Tradisie

ou skoolOp 12 Januarie 1858 is Gimnasium deur ds. G.W.A. van der Lingen gestig. Hierdie volksleier, kerkleier en onderwysleier het 'n onuitwisbare stempel nagelaat. Die Gimnasium is gestig met eenduisend pond wat deur ds. Van der Lingen ingesamel is vir 'n teologiese kweekskool vir NG predikante. Toe Stellenbosch voorkeur kry, het sy opvoedkundige ideaal in die Paarl in vervulling gegaan met die oprigting van Gimnasium. Hy het die ontwerp van die gebou self gekies en het ruim bygedra tot die instandhouding daarvan. Gimnasium was 'n kerkskool waar moedertaalonderrig (Hollands) 'n vereiste was. As stigter het ds. Van der Lingen die fondament gelê vir 'n trotse onderwystradisie. Arnoldus Pannevis, taalgeleerde en vriend van ds. Van der Lingen, word deur die leraar se toedoen as onderwyser aan Gimnasium aangestel. Hy sien die destydse Kaaps-Hollands as 'n taal in eie reg en lewer 'n pleidooi vir die vertaling van die Bybel in Afrikaans. Sy ideale word oorgedra op een van sy leerlinge, S.J. du Toit, wat die eerste predikant van die Noorder-Paarl Gemeente was. Sy pastorie was in Gimnasium waar sy seun Totius dan ook gebore is. Hy het onderrig in klassieke tale gegee en het saam met die kerkraad van Noorder-Paarl die beheer en toesig oor Gimnasium oorgeneem. Die belangrikste is egter dat hierdie besielde kampvegter vir Afrikaans, Van der Lingen en Pannevis se onderwysideale verder kon uitbou in Gimnasium, maar ook later in die destydse ZAR en vandaar oor die hele Suid-Afrika.

                             1858
Gimnasium word as privaatskool gestig.
                             1920
Gimnasium word 'n volwaardige staatskool.
                             1925
Afrikaans word as taal erken.
                              1963
Mnr. A.P. van Niekerk - Skoolhoof (1963-1970)
                              1964
Die skeiding tussen hoër- en laerskool vind plaas. Opening van skool: 201 seuns en 7 leerkragte
                              1967
Melinda Bouwer, die eerste dogter, word ingeskryf.
                              1968
Die skoolgebou word tot 'n historiese monument verklaar.
                              1970
Prof. P.R. de Wet - Skoolhoof (1970-1975)
                              1973
Gimnasium word as Afrikaansmedium skool verklaar.
                              1975
Leerdergetal groei tot 475 (Op daardie stadium die grootste laerskool in die Paarl).
                              1976
Mnr. I.J.M. Strauss - Skoolhoof (1976-1992)
                              1992
Dr. H.A. Brand - Skoolhoof (1992-1993)
                              1994
Mnr. J.C. Swart - Skoolhoof (1994-1997)
                              1998
Mnr. M.V. Carstens - Skoolhoof (1998-2014)
                              1999
Vernoem raadsaal na S.J. du Toit.
                              2004
Huis Klein Drakenstein (koshuis) open sy deure. (2004-2013)
                              2008
Gimnasium vier sy 150ste bestaansjaar.
Afdelings van gebou word na oud-hoofde vernoem.
                             2015
Mnr. S.D. le Roux - Skoolhoof (2015-huidiglik)

Ons poog om die ryke tradisie van Gimnasium voort te sit. Elke Gimmie is dus daagliks 'n mede-bouer aan Gimnasium se geskiedenis.