ASSESSERING

By Laerskool Paarl Gimnasium word streng volgens beleid en voorskrifte van die WKOD onderrig en geassesseer. Ons kurrikulum onderskryf die volgende:

 • Elke kind kan leer en sukses ervaar.
 • Sekere kinders benodig meer/minder tyd om te kan leer.

By Laerskool Paarl Gimnasium is alle klasse vanaf gr. 4 – gr. 7 toegerus met interaktiewe witborde. Dit bring die buitewêreld na die klaskamer en maak die leerproses vir die leerlinge interessant en toepaslik.


GRONDSLAGFASE

Grondslagfase (gr. 00 – 3)
• Leerlinge kry onderrig en word deurlopend in die volgende vakke geassesseer:
Afrikaans Huistaal/English Home Language, English First Additional Language (gr. R uitgesluit), Wiskunde en Lewensvaardigheid (Liggaamlike opvoeding; Persoonlike en Sosiale Welsyn en Skeppende Kunste).
• Assessering geskied deurlopend deur middel van formele assesseringstake en –aktiwiteite wat volgens ‘n 7-kode skaal bepunt word.
• Gr. 1 – 3 ontvang ook basiese onderrig in isiXhosa as Tweede Addisonele Taal.
• Leerlinge wat intervensie benodig, word na elke assessering geïdentifiseer en ontvang dan die nodige ondersteuning tydens intervensieklasse na skool.
• Klasassistente in elke graad bied verder ekstra individuele hulp in klastyd aan leerlinge wie dit sou benodig.

 

 

INTERMEDIÊRE EN SENIOR FASE

Gr. 4- tot 6-leerlinge ontvang volgens die Kurrikulum Assesseringsbeleid Verklaring (KABV) onderrig in 6 vakke, nl.
 1. Afrikaans Huistaal/English Home Language
 2. English First Additional Language
 3. Wiskunde
 4. Natuurwetenskappe en Tegnologie
 5. Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis en Aardrykskunde)
 6. Lewensvaardigheid (Liggaamlike opvoeding; Persoonlike en Sosiale Welsyn en Skeppende Kunste)

Gr. 7-leerlinge ontvang volgens die Kurrikulum Assesseringsbeleid Verklaring (KABV) onderrig in 9 vakke, nl.

 1. Afrikaans Huistaal/English Home Language
 2. English First Additional Language
 3. Wiskunde
 4. Natuurwetenskappe
 5. Tegnologie
 6. EBW (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)
 7. Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis en Aardrykskunde)
 8. Lewensvaardigheid (Liggaamlike opvoeding; Persoonlike en Sosiale Welsyn)
 9. Kuns en Kultuur

By alle fases word ‘n hoë premie op akademiese werk geplaas. Daar word deur middel van differensiasie na elke leerling se spesifieke behoeftes omgesien. Individuele hulp word sover moontlik verleen. ‘n Multidissiplinêre benadering word gevolg, deurdat professionele didaktiese hulp en terapeute ingespan word as ondersteuning vir akademiese probleme. Ander probleme wat leerlinge mag hê, word verwys na die SGOS. (Skoolgebaseerde Ondersteuningspan).