Ons poog om die ryke tradisie van Paarl Gimnasium voort te sit. Elke Gimmie is dus daagliks ‘n mede-bouer aan Paarl Gimnasium se geskiedenis.

ONS GESKIEDENIS


Op 12 Januarie 1858 is Paarl Gimnasium deur ds. G.W.A. van der Lingen gestig.

Hierdie volksleier, kerkleier en onderwysleier het ‘n onuitwisbare stempel nagelaat. Paarl Gimnasium is gestig met eenduisend pond wat deur ds. Van der Lingen ingesamel is vir ‘n teologiese kweekskool vir NG predikante. Toe Stellenbosch voorkeur kry, het sy opvoedkundige ideaal in die Paarl in vervulling gegaan met die oprigting van Paarl Gimnasium.

Hy het die ontwerp van die gebou self gekies en het ruim bygedra tot die instandhouding daarvan. Paarl Gimnasium was ‘n kerkskool waar moedertaalonderrig (Hollands) ‘n vereiste was. As stigter het ds. Van der Lingen die fondament gelê vir ‘n trotse onderwystradisie. Arnoldus Pannevis, taalgeleerde en vriend van ds. Van der Lingen, word deur die leraar se toedoen as onderwyser aan Paarl Gimnasium aangestel. Hy sien die destydse Kaaps-Hollands as ‘n taal in eie reg en lewer ‘n pleidooi vir die vertaling van die Bybel in Afrikaans.

Sy ideale word oorgedra na een van sy leerlinge, S.J. du Toit, wat die eerste predikant van die Noorder-Paarl Gemeente was. Sy pastorie was in Paarl Gimnasium waar sy seun, Totius, dan ook gebore is. Hy het onderrig in klassieke tale gegee en het saam met die kerkraad van Noorder-Paarl die beheer en toesig oor dié Gimnasium oorgeneem.

Die belangrikste is egter dat hierdie besielde kampvegters vir Afrikaans, Van der Lingen en Pannevis se onderwysideale verder kon uitbou in Paarl Gimnasium, maar ook later in die destydse ZAR en vandaar oor die hele Suid-Afrika.

TYDLYN

1858   Paarl Gimnasium word as privaatskool gestig.
1920   Paarl Gimnasium word ‘n volwaardige staatskool.
1925   Afrikaans word as taal erken.
1963   Mnr. A.P. van Niekerk – Skoolhoof (1963-1970)
1964   Die skeiding tussen hoër- en laerskool vind plaas. Opening van skool: 201 seuns en 7 leerkragte.
1967   Die eerste dogter, Melinda Bouwer, word ingeskryf.
1968   Die skoolgebou word tot ‘n historiese monument verklaar.
1970   Prof. P.R. de Wet – Skoolhoof (1970-1975)
1973   Paarl Gimnasium word as Afrikaansmedium skool verklaar.
1975   Leerlingtal groei tot 475 (Op daardie stadium die grootste laerskool in die Paarl).
1976   Mnr. I.J.M. Strauss – Skoolhoof (1976-1992)
1992   Dr. H.A. Brand – Skoolhoof (1992-1993)
1994   Mnr. J.C. Swart – Skoolhoof (1994-1997)
1998   Mnr. M.V. Carstens – Skoolhoof (1998-2014)
1999   Vernoem raadsaal na S.J. du Toit.
1999   Chevé-klubhuis is voltooi.
2004   Huis Klein Drakenstein (koshuis) open sy deure. (2004-2013)
2008   Paarl Gimnasium vier sy 150ste bestaansjaar.
Afdelings van gebou word na oud-hoofde vernoem.
2015   Mnr. S.D. le Roux – Skoolhoof (2015-2022)
2018   ‘n Nuwe grondslagfase en voorskoolse sentrum is voltooi asook die Pannevis-saal met nasorgfasiliteite.
    Tydens die skool se 160ste bestaansjaar is ‘n tydkapsule op die skoolterrein begrawe om deur die nageslag in 2058 oopgemaak te word.
2022   Mnr. H. Nel neem waar as Waarnemende Skoolhoof (2022-huidiglik)
2023   Gimnasium vier 165 jaar en ‘n glansryke aand word gehou in die Katedraalkelder van die K.W.V.